counters
MyProcess website header
 

افزودن نماد تراکنش به مجموعه نمادهای BPMN در مدلساز مای پروسس

1397/12/07 | توسط هیئت تحریریه شرکت مای دیتا | 5765

یکی از انواع زیر فرآیند هاست که تضمین می کند  اجرای گروهی از فعالیت ها موفق اجرا شود و در صورتی که حتی یکی از آن ها اجرای ناموفق داشته باشد، همه فعالیت های آن به وضعیت قبلی بازگردانده شوند، گویی که هیچ کدام اجرا نشده اند .


برای مثال فرآیند انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر را در نظر بگیرید که در آن دو فعالیت وجود دارد: یکی کم کردن مبلغ از حساب شما و دیگری واریز به حساب طرف مقابل. فرض کنید در واریز به حساب طرف مقابل خطایی رخ دهد، پس باید کم کردن از حساب شما هم لغو شود، در غیر این صورت پول از حساب شما کسر شده ولی به حساب طرف مقابل واریز نمی شود. برای برآورده کردن چنین نیازمندی هایی در طراحی گردش کارها،از نماد تراکنش میتوان استفاده کرد.